Close

Collectorate

List of Collectors & District Magistrates Starting from 1st January 1948
S.No. Name of DM / Collector From To
1 Sh. R.K. Mishra 01.01.1948 14.02.1948
2 Sh. J.K. Verma 14.02.1948 12.05.1948
3 Sh. S.L. Verma 12.05.1948 14.06.1950
4 Sh. B.P. Pathak 14.06.1950 23.06.1951
5 Sh. R.S. Shukla 23.06.1951 14.07.1954
6 Sh. N. Sundaram 14.07.1954 14.02.1955
7 Sh. T.S.A. Ramanujchari 14.02.1955 28.10.1956
8 Sh. R.B. Mishra 28.10.1956 17.05.1957
9 Sh.Lal ShankhdharSingh 17.05.1957 11.07.1959
10 Sh. J.P. Mishra 11.07.1959 02.06.1961
11 Sh. A.M. Kadam 02.06.1961 03.10.1961
12 Sh. R.P. Tiwari 10.10.1961 12.02.1963
13 Sh. S.S. Mukherjee 21.02.1963 05.06.1964
14 Sh. V.N. Rajgopalan 21.06.1964 21.06.1967
15 Sh. V.J. Hiraji 21.06.1967 08.09.1967
16 Sh. A.K. Banerjee 08.09.1967 26.08.1969
17 Sh. A.S. Bhatnagar 11.09.1969 16.06.1972
18 Sh. R.K. Gupta 16.06.1972 14.10.1973
19 Sh. B.S. Baswan 02.12.1973 05.08.1974
20 Sh. Arun Kumar 05.08.1974 26.05.1975
21 Sh. K. Shankar Narayanan 26.05.1975 18.08.1975
22 Dr. S.C. Majumdar 18.08.1975 18.06.1978
23 Sh. S. Banerjee 19.06.1978 26.06.1982
24 Sh. Fate Veer Bahadur 28.06.1982 03.03.1983
25 Sh. A.K. Singh 21.03.1983 08.06.1984
26 Sh. S.M. Kumar 05.07.1984 26.05.1985
27 Sh. R.K. Kashyap 27.06.1985 21.06.1986
28 Sh. R.K. Das 21.06.1986 04.02.1989
29 Sh. J.P. Rai 12.02.1989 20.02.1991
30 Sh. Harshmandar 28.02.1991 17.12.1991
31 Sh. Jaideep Govind 15.01.1992 27.07.1993
32 Sh. D.P. Tiwari 27.07.1993 17.11.1995
33 Sh. Shailendra Singh 25.11.1995 19.03.1998
34 Sh. I.C.P. Keshari 19.03.1998 23.12.2000
35 Sh. S.N. Dhruv 24.12.2000 02.07.2002
 36 Sh. Subodh Kumar Singh 03.07.2002 24.07.2004
 37 Sh. R.S. Vishwakarma 24.07.2004 04.02.2006
 38 Dr. S.K.Raju 07.02.2006 28.04.2007
39 Sh. Ram Singh Thakur 01.05.2007 21.12.2008
40 Sh. M. K. Tyagi 24.12.2008 15.02.2010
41 Sh. Ashok Agrawal 15.02.2010 06.05.2011
42 Sh Amit Kataria 06.05.2011 10.04.2013
43 Sh. Mukesh Bansal 10.04.2013 24.02.2015
44 Smt. Alarmelmangai D. 04.03.2015 19.05.2017
45 Smt. Shammi Abidi 02.06.2017 24.12.2018
46 Shri Yashwant Kumar 25.12.2018 27.05.2020
47 Shri Bhim Singh 28.05.2020 30.06.2022
48 Smt. Ranu Sahu
01.07.2022 30.01.2023
49 Shri  Taran Prakash Sinha
31.01.2023 11.10.2023
50 Shri  Kartikeya Goel 14.10.2023 Till Now