बंद करे

निर्वाचन

श्रीमति रीना बाबा साहेब कंगाले (IAS)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले (IAS)
IAS Ranu Sahu
जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रानू साहू (IAS)